stowarzyszenie NADZIEJA

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Szczególnej Troski „Nadzieja”

Adres:
Stalowa Wola
al. Jana Pawła II 21
kontakt:
Tel./fax: 15 842-11-83
E-mail: snrost@wp.pl
strona www:
www.zss6stalowa-wola.pl
Data rejestracji:
21.11.2003
Nr KRS:
0000180506
NIP: 865-23-66-754
REGON: 831363771
Numer rachunku: 33 94300006 0023 9921 2000 0001

 

statut
Stowarzyszenia
 sprawozdania
w MPiPS
sponsorzy
i darczyńcy
cennik
zajęć odpłatnych
wzór kontraktu terapeutycznego

INFORMACJA
Z uwagi na dobro i zdrowie
powierzonych nam
podopiecznych,
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja”
z siedzibą w Zespole Szkól nr 6 Specjalnych
w Stalowej Woli
zobowiązuje wszystkich
pracowników,
beneficjentów oraz rodziców i opiekunów prawnych
do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania

Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa
na terenie Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych
w Stalowej Woli
w okresie pandemii COVID-19

Podczas zajęć odbywających się w innych placówkach
niż ZSnr6 Specjalnych,
miejscach użyteczności publicznej
przestrzegamy bezwzględnie
zasad reżimu sanitarnego.
Zarząd Stowarzyszenia „Nadzieja”

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
na zajęciach realizowanych przez
Stowarzyszenie “NADZIEJA”
w okresie COVID-19

Zarząd Stowarzyszenia:

Irena Stępień-prezes
Barbara Nabrzeska- wice-prezes
Monika Pieńczewska- skarbnik
Ewa Węglińska-sekretarz
Ewa Mendelowska-członek

Zapraszamy na naszego fanpage’a
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “NADZIEJA”

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja”, zostało powołane  w roku 2003 r. z inicjatywy nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. Obecnie do grupy 43 członków, należą również pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” oraz mieszkańcy Stalowej Woli, przyjaciele niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. W drugim roku działalności (tj.2004) Stowarzyszenie „Nadzieja” uzyskało status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Podopiecznymi Stowarzyszenia są dzieci, młodzież oraz dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami oraz z autyzmem. Do tej grupy należą uczniowie
Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja”.

Praca w Stowarzyszeniu skupia się wokół następujących czynności :

 • prowadzenia: Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” (od 2003r.,www.wtznadzieja.eu) oraz  Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzin (od 2006 r. więcej informacji w zakładce)
 • wspierania: działań statutowych Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych: www.zss6stalowa-wola.pl
 • podejmowania i realizowania na rzecz osób niepełnosprawnych zadań dotowanych przez:

Unię Europejską, PFRON, administrację państwową, jednostki samorządu lokalnego i regionalnego oraz fundacje.

Bardzo ważną sferą działalności statutowej Stowarzyszenie „Nadzieja” jest  wspomaganie systemu kształcenia i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych. Stowarzyszenie „Nadzieja” swoim podopiecznym — uczniom i absolwentom Zespołu Szkół Specjalnych w Stalowej Woli umożliwiło uczestnictwo w:

 • Finałach Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im .Marka Grechuty w Krakowie,
 • ceremonii otwarcia Europejskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Warszawie,
 • festiwalach i przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych w Rzeszowie, Przemyślu, Strzyżowie, Mielcu i Stalowej Woli,
 • spektaklach teatralnych w Teatrze Lalki i Aktora w Kielcach i Lublinie,
 • udział w wycieczkach do:

– Przemyśla, Zakopanego, Warszawy, Wrocławia, Kazimierza Dolnego, Bochni, Wieliczki, Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie oraz organizacji „białej szkoły” – Rymanów Zdrój i „zielonej szkoły” – Bukowiec i okolice.

Wsparcie ZSS Nr 6 Specjalnych przejawia się w:

 • zapewnieniu środków finansowych na uroczystości szkolne, imprezy środowiskowe, zawody sportowe i konkursy realizowane przez nauczycieli,
 • zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy dydaktycznych, sprzętu AGD, sprzętu i oprogramowania komputerowego, wyposażenia do pracowni szkolnych.

Stowarzyszenie „Nadzieja” wspieranie integracji podopiecznych ze środowiskiem społecznym osiąga poprzez organizację imprez o charakterze lokalnym i regionalnym, takich jak:

 • wojewódzkie konkursy informatyczne,
 • koncerty charytatywne na rzecz ZS nr 6 Specjalnych,
 • pikniki — rodzinny, sportowy, ekologiczny, europejski, itp.
 • Stalowowolskie Turnieje Piłki Nożnej WTZ-ów.

Działalność informacyjno-edukacyjna dotycząca problemów związanych z niepełnosprawnością intelektualną to:

 • Publikacja książki „50 lat pracy rewalidacyjno-terapeutycznej szkolnictwa specjalnego w Stalowej Woli”,
 • konferencja naukowa pt.: „Kompleksowa opieka wsparta terapią i oddziaływaniami rewalidacyjnymi osób z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężeniami i autyzmem”

W celu realizacji powyższych i szeregu innych działań Stowarzyszenie „Nadzieja” nawiązało współpracę z: Gminą Stalowa Wola, Powiatem Stalowowolskim, Senatem RP, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie i w Warszawie, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, Stowarzyszeniem na Rzecz Euroregionu Karpackiego i Eurokarpaty, Fundacją im. St. Batorego, Fundacją Polska Akcja Humanitarna oraz Fundacją Akademia Obywatelska.

Współpraca z wyżej wymienionym jednostkami dotacyjnymi, jest możliwa dzięki posiadaniu przez naszą organizację statusu OPP i funduszy na wkład własny. Wkład własny to środki finansowe jakie pozyskuje Stowarzyszenie „Nadzieja” od „ludzi wielkiego serca” w trakcie trwania akcji 1%.

Dewizą Stowarzyszenia „Nadzieja” jest: Pamiętaj, dobro powraca!