punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny
dla dzieci i młodzieży z autyzmem

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

INFORMACJA
Z uwagi na dobro i zdrowie
powierzonych nam
podopiecznych,
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja”
z siedzibą w Zespole Szkól nr 6 Specjalnych
w Stalowej Woli
zobowiązuje wszystkich
pracowników,
beneficjentów oraz rodziców i opiekunów prawnych
do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania

Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa
na terenie Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych
w Stalowej Woli
w okresie pandemii COVID-19

Podczas zajęć odbywających się w innych placówkach
niż ZSnr6 Specjalnych,
miejscach użyteczności publicznej
przestrzegamy bezwzględnie
zasad reżimu sanitarnego.
Zarząd Stowarzyszenia „Nadzieja”

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
na zajęciach realizowanych
przez Stowarzyszenie “NADZIEJA”
w okresie pandemii CIVID-19

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współfinansuje projekt pn „Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem”. Zadanie jest realizowane z udziałem wkładu własnego od 01.04.2021r.-31.03.2024 r. przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja”, KRS nr 0000180506 . Celem zadania jest prowadzenie konsultacji i terapii specjalistycznych mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności społecznych, umysłowych, werbalnych, motorycznych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania dzieci i młodzieży z autyzmem.

Projekt pn. Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem ma charakter ponadregionalny i obejmuje wsparciem dzieci i młodzież (beneficjenci )  od 6 do 18 r.ż. Oferuje beneficjentom różnorodne formy wsparcia w postaci  zajęć indywidualnych lub grupowych. Zajęcia indywidualne: stymulacja polisensoryczna(SI), zajęcia pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, rehabilitacyjne, trening biofeedback, komunikacja alternatywna, terapia behawioralna oraz  praca terapeutyczno-rewalidacyjna. Zajęcia grupowe: terapia metodą Sherborne, TUS-trening umiejętności społecznych, terapia Tomatis, animaloterapia, rehabilitacja w wodzie, arteterapia oraz zajęcia na ściance wspinaczkowej. Weryfikacja efektów wsparcia dokonywana jest poprzez diagnozę funkcjonalną, konsultacje: pedagogiczne, psychologiczne, behawioralne, diagnostyczne oraz  pracę specjalistów w zespołach terapeutycznych.

Specjaliści Punktu konsultacyjnego są osobami z przygotowaniem merytorycznym  do pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem oraz kwalifikacjami do prowadzenia zajęć-form wsparcia w ramach projektu. Posiadają doświadczenie zawodowe poparte stażem pracy oraz miejscem zatrudnienia. Są to w przeważającej liczbie nauczyciele Zespołu Szkół nr 6  Specjalnych w Stalowej Woli.

Warunki rekrutacji do projektu

Nabór  beneficjentów do projektu trwa w okresie jego realizowania. Dziecko można zgłosić telefonicznie pod nr 516 981 616 -od poniedziałku do piątku po godz. 14.00 lub osobiście  w Zespole Szkół nr 6 Specjalnych, adres: ul. Al. Jana Pawła II 21, 37-450 Stalowa Wola. Zgłoszone dziecko zapisywane jest na listę oczekujących do projektu.

Decyzję o  zakwalifikowaniu dziecka do projektu oraz rodzaju i wymiarze (czas trwania) formy wsparcia podejmuje zespół specjalistów Punktu konsultacyjnego. Podstawą do podjęcia  decyzji o włączeniu dziecka do projektu są: założenia merytoryczne projektu, wiek dziecka, czas oczekiwania na wsparcie(na podstawie listy oczekujących). Wymagane dokumenty: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  oraz diagnoza autyzmu .

Rodzice są zobowiązani do przekazania informacji czy dziecko ma takie same zajęcia, jak oferowane w projekcie w innych placówkach, finansowane ze środków publicznych.

W związku z tym, że rok pracy w projekcie trwa od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego (tzn. nie pokrywa się z jednym rokiem szkolnym), w trakcie trwania projektu, na podstawie ewaluacji zespół specjalistów może dokonać zmiany formy wsparcia dla zakwalifikowanych do projektu beneficjentów.

Za bieżącą pracę w projekcie oraz za przekazywanie istotnych informacji rodzicom odpowiada koordynator projektu. Komunikuje się z rodzicami  telefonicznie(nr tel.516 981 616) i poprzez pocztę elektroniczną(snrost@wp.pl)

Praca w Punkcie konsultacyjnym jest wykonywana wg harmonogramu opracowanego przez osoby prowadzące zajęcia po porozumieniu z rodzicami beneficjentów, w sposób ciągły – od poniedziałku do piątku, przez 10 miesięcy w roku z wykluczeniem miesięcy: lipiec i sierpień.

Aktualności

W związku  z aktualną sytuacją epidemiologiczną informujemy o OBOWIĄZKU zapoznania się z PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA.

Procedury dotyczą ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podopiecznych i pracowników Stowarzyszenia “NADZIEJA”.
Wszystkie niezbędne PROCEDURY, OŚWIADCZENIA i DEKLARACJE są dostępne poniżej:

PROCEDURY i OŚWIADCZENIA

 

Irena Stępień